Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Obchodní společnost Hotel Bajkal s.r.o., sídlem Americká 84/4, 351 01 Františkovy Lázně, IČO: 291 05 897, DIČ: CZ29105897, IČZ: 41 522 000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25099 (dále také jen jako „Poskytovatel“) je společností, která poskytuje služby v oblasti lázeňské péče a s tím související služby jako je ubytování, stravování a poskytování léčebných procedur a dalších s pobytem obvykle spojených služeb, jakož i služby v oblasti poskytování wellness pobytů včetně souvisejících služby jako je ubytování, stravování a poskytování wellness procedur a dále obecně ubytovací služby.

 2. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále také jen jako „VOP“) je vymezení podmínek a pravidel, kterými se řídí vzájemný vztah mezi Poskytovatelem a klientem, tj. osobou, která jakožto objednatel objedná - rezervuje u Poskytovatele pobyt a/nebo služby (dále také jen jako „Klient“). Vztah Poskytovatele a Klienta se řídí těmito VOP, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak. Tyto VOP se přiměřeně použijí i na případný smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Hostem.

 3. Tyto VOP platí pro rezervace učiněné písemně (poštou, faxem, elektronickou poštou), osobně nebo telefonicky v provozovně Poskytovatele a rovněž pro online rezervace uskutečněné prostřednictvím rezervačního systému umístěného na webových stránkách Poskytovatele. Tyto VOP se vztahují i na rezervace učiněné Klientem, byť tento nebude následně koncovým hostem Poskytovatele.

 4. Klientem je osoba, která uskuteční rezervaci jakýmkoliv ze způsobů uvedených v článku I., odst. 3 těchto VOP. Klientem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje služby za účelem jejich dalšího prodeje a/nebo podnikání s nimi. Osoba Klienta nemusí být shodná s osobou koncového hosta.

 5. Hostem je osoba, která je konečným příjemcem rezervovaného pobytu a/nebo služeb Poskytovatele (dále jen „Host“). Vztah Poskytovatele a Hosta se řídí rovněž ubytovacím řádem umístěným ve vybrané provozovně Poskytovatele. V případě, že je Klient rovněž Hostem, označuje se pouze jako Klient.

 

 

Článek II.

Průběh rezervace

 

 1. Klient může Poskytovatele buď požádat o sdělení nabídky konkrétního pobytu a/nebo služeb nebo rovnou provést rezervaci pobytu a/nebo služeb.

 2. O sdělení nabídky požádá Klient Poskytovatele telefonicky, e-mailem nebo osobně. V takovém případě Poskytovatel Klientovi požadovanou nabídku připraví a sdělí. V případě, že Klient předloženou nabídku akceptuje, provede rezervaci pobytu a/nebo služeb.

 3. Rezervaci pobytu a/nebo služeb lze provést písemnou objednávkou (poštou, faxem, elektronickou poštou), osobně nebo telefonicky v provozovně Poskytovatele a rovněž online prostřednictvím rezervačního systému umístěného na webových stránkách Poskytovatele.

 4. V návaznosti na provedenou rezervaci Klient od Poskytovatele obdrží předběžné potvrzení rezervace, které zatím neopravňuje bez dalšího k čerpání nabízených pobytů a/nebo služeb. Předběžné potvrzení rezervace obsahuje shrnutí nabídky pobytu a/nebo služeb a obsahuje údaje o Klientovi (jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa, datum narození, adresa), Hostu/Hostech (jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa, datum narození, adresa, státní příslušnost, je-li pobyt objednán pro cizince), rezervovaném pobytu a/nebo službách (délka pobytu, termín pobytu, typ pobytu, název hotelu, kategorii pokoje - pokud je součástí nabídky, způsob stravování, veškeré služby, jež jsou součástí pobytu), celkové ceně pobytu a/nebo služeb a výzvu k úhradě.

 5. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. V případě, že je v rámci předběžného potvrzení rezervace požadována záloha na cenu pobytu a/nebo služeb, zaniká platnost předběžného potvrzení rezervace okamžikem marného uplynutí lhůty k provedení úhrady v souladu s výzvou obsaženou v předběžném potvrzení rezervace. Provedení úhrady zálohové platby se považuje jeden ze způsobů finálního potvrzení rezervace a i správnosti údajů obsažených v předběžném potvrzení rezervace.

 6. Klient je povinen po obdržení předběžného potvrzení rezervace rezervaci a tím i správnost údajů obsažených v předběžném potvrzení rezervace Poskytovateli ve lhůtě uvedené v předběžném potvrzení rezervace potvrdit, a to písemně (poštou, faxem, elektronickou poštou) nebo telefonicky. Tímto finálním potvrzením rezervace je mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřena závazná smlouva. Nedojde-li k potvrzení rezervace ze strany Klienta ve lhůtě uvedené v předběžném potvrzení rezervace žádným z uvedených postupů, zaniká platnost předběžného potvrzení rezervace okamžikem marného uplynutí této lhůty.

 7. Klient nemá nárok na změnu rezervace, na změně rezervace se však lze s Poskytovatelem dohodnout.

 

 

Článek III.

Průběh rezervace

 

 1. Klient má právo:

 

 1. na řádné poskytnutí jím objednaných, Poskytovatelem potvrzených a řádně uhrazených pobytů a/nebo služeb; to vše však s výjimkou nenadálých událostí, krizových situací a neočekávaných okolností (vlivy počasí, výpadky energií, politické události, přírodní vlivy – záplavy, zemětřesení, vichřice, epidemii, výskyt nákazy apod.), v případě výskytu, kterých si Poskytovatel vyhrazuje právo zrušit již uskutečněnou rezervaci;

 2. kdykoliv před zahájením pobytu a/nebo započetím s poskytováním služeb zrušit rezervaci, avšak za předpokladu dodržení stornovacích podmínek dle těchto VOP; 

 3. reklamovat vady poskytovaného pobytu a/nebo služeb podle ustanovení těchto VOP o reklamaci služeb. 

 

 1. Klient je povinen:

 

 1. úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti potřebné pro rezervaci, zejména veškeré údaje označené jako povinné v rezervačním formuláři nebo objednávce;

 2. uhradit Poskytovateli plnou cenu za pobyt a/nebo služby dle zvoleného způsobu úhrady včetně všech případných poplatků dle znění těchto VOP;

 3. respektovat obecně závazné právní předpisy a rovněž i interní předpisy Poskytovatele;

 4. seznámit se nejpozději před finálním potvrzením rezervace s kontraindikacemi lázeňské léčby.

 

 1. Poskytovatel má právo:

 

 1. na změnu rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb v odpovídající či vyšší kategorii při zachování minimálně stejného standardu a ceny pobytu a/nebo služeb; v případě nutnosti změny na nižší kategorii je Poskytovatel povinen tuto skutečnost Klientovi oznámit nejpozději 7 dní před zahájením rezervovaného pobytu a/nebo započetím s poskytováním služeb - pokud Klient s takovou změnou vysloví písemně svůj souhlas, cena bude snížena dle cen aktuálně platných pro odpovídající kategorii; pokud naopak Klient neudělí svůj výslovný souhlas s takovouto změnou, rezervace pobytu a/nebo služeb se neposkytnutím souhlasu ruší;

 2. předem zrušit či odmítnout pobyt Hosta, kterému nebyla po předchozím pobytu u Poskytovatele doporučena další lázeňská léčba (tato informace je obsažena v lékařské zprávě Poskytovatele);

 3. předem zrušit či odmítnout pobyt Hosta, který nerespektoval při předchozím pobytu u Poskytovatele obecně závazné právní předpisy a/nebo interní předpisy Poskytovatele;

 4. upravit ceny z důvodu inflace či cenových výkyvů a změn dle aktuálního kurzu při platbě v cizí měně.

 

 1. Poskytovatel je povinen:

 

 1. zabezpečit Klientovi, resp. Hostu/Hostům pobyt a/nebo služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě,

 2. v případě zrušení potvrzené rezervace z důvodu na straně Poskytovatele vrátit Klientovi částku odpovídající již provedené úhradě, a to nejpozději do 14 dnů ode dne účinného doručení oznámení o zrušení rezervace Klientovi.

 

 

Článek IV.

Nástup hosta

 

 1. Host je povinen se při nástupu na pobyt a/nebo čerpání služeb u Poskytovatele prokázat Poskytovateli platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo pasem) a současně potvrzením rezervace. Host je současně povinen se při nástupu na pobyt seznámit s ubytovacím řádem Poskytovatele. Současně je nutné splnit i podmínky uvedené v článku VI. těchto VOP.

 2. V případě, že je Host cizím státním příslušníkem je současně povinen při nástupu na pobyt vyplnit a podepsat přihlašovací lístek určený pro cizineckou policii a uhradit ubytovací poplatek městu v aktuálně platné výši stanovené obecně závaznou vyhláškou. Host, který není cizím státním příslušníkem je současně při nástupu na pobyt uhradit poplatek městu v aktuálně platné výši stanovené obecně závaznou vyhláškou.

 3. V případě, že Host odmítne splnit některé z povinností uvedených v článku IV., odst. 1 a 2 těchto VOP, není Poskytovatel povinen a ani podle obecně závazných právních předpisů oprávněn Hosta ubytovat.

 4. Pří nástupu na pobyt a/nebo čerpání služeb je Host informován o provozu Poskytovatele (např. informace o časech stravování, chodu bazénu, využití parkoviště apod.). Host rovněž obdrží klíče od pokoje.

 5. Pokud se jedná o léčebný pobyt, je hostovi při nástupu na pobyt předán k vyplnění a podpisu dotazník pro lékaře Poskytovatele. Host je povinen tento dotazník pravdivě vyplnit a podepsat a dostavit se současně na vstupní lékařskou prohlídku k lékaři Poskytovatele. V případě, že by Host nesplnil svoji povinnost dle tohoto ustanovení těchto VOP, nemůže mu být stran Poskytovatele vystaven léčební plán a poskytovat mu řádně služby.

 6. V případě, že to umožňuje kapacita parkoviště v areálu Poskytovatele, je možné, aby si Host zaparkoval své vozidlo na tomto parkovišti; Poskytovatel nicméně negarantuje možnost parkovat za všech okolností přímo v areálu Poskytovatele.

 7. Nástup na pokoj je možný vždy od 14:00; opuštění pokoje při odjezdu je nutné nejpozději do 10:00 dne odjezdu.

 

 

Článek V.

Zrušení rezervace Klientem

 

 1. Klient má právo kdykoliv přede dnem zahájení pobytu a/nebo započetí s poskytováním služeb v souladu s potvrzenou rezervací (dále jen „Den nástupu“) čerpání rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb zrušit, tj. odstoupit od uzavřené smlouvy. Odstoupení ze strany Klienta (dále jen „Storno“) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Poskytovateli na adresu jeho sídla a/nebo na e-mailovou adresu uvedenou shora a/nebo faxové číslo uvedené shora, přičemž z projevu vůle Klienta musí jednoznačně vyplývat jeho skutečný záměr potvrzenou rezervaci pobytu a/nebo služeb zrušit.

 2. Dnem provedení Storna se rozumí den, kdy bude tento projev vůle Klienta doručen Poskytovateli na adresu jeho sídla a/nebo na e-mailovou adresu uvedenou shora a/nebo faxové číslo uvedené shora. V případě, že k doručení Storna rezervovaného pobytu a/nebo služby dojde v době od 17:00 h do 24:00 h místního času, má se za to, že dnem doručení Storna je následující pracovní den. Poskytovatel má v případě Storna nárok na zaplacení poplatků spojených se zrušením rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb (dále jen „Stornopoplatky“), jejichž výše je závislá na celkovém počtu dní mezi dnem doručení písemného Storna v souladu s tímto odstavcem Poskytovateli a Dnem nástupu. V případě stornované rezervace pobytu a/nebo služeb provede Poskytovatel nejpozději do 14 dní ode dne doručení Storna vyúčtování a vrácení již případně poskytnuté úhrady ve výši po odečtu řádně vyúčtovaných Stornopoplatků dle níže uvedené tabulky. V případě, že výše Stornopoplatků činí víc než dosud případně poskytnutá úhrada ze strany Klienta, vyúčtuje Poskytovatel rozdíl mezi takto poskytnutou úhradou a výši Stornopoplatků dle tohoto odstavce Klientovi samostatnou fakturou na základě doručení písemného Storna rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služby, splatnost faktury činí v tomto případě 15 dnů ode dne provedení Storna. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od potvrzené objednávky, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu, aniž by nebyly účtovány stornopoplatky dle těchto VOP.

 3. Zrušení rezervace je možné pouze písemnou formou na adresu sídla Poskytovatele, nebo v emailové podobě na adresu:info@bajkal.cz nebo zprávou zaslanou na faxové číslo 00420354542503.

 4. Stornopoplatky budou z potvrzené celkové ceny rezervovaného pobytu a/nebo služeb účtovány ve výši určené následovně:

Storno pobytu provedeno

Výše stornovacího poplatku v %

 

 

30–21 dní před Dnem nástupu

25 %

20–14 dní před Dnem nástupu

40 %

13–7 dní před Dnem nástupu

50 %

6–1 den před dnem nástupu nebo nenastoupení bez provedení storna

 

 

100 %

 

 

Článek VI.

Platební podmínky

 

 1. Aktuální ceny pobytů a služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou uvedeny na webové stránce www.bajkal.cz. V případě, že se během pobytu mění sezóna, bude účtována cena příslušné sezóny – konkrétně je to tak, že je aplikována tzv. denní cena (ceny za den). Poskytovatel pro zamezení nesprávných výkladů uvádí postup a příklad výpočtu slevy z ceny na přelomu sezóny – v případě poskytnutí slevy ve formě volných dní z celkové délky pobytu se oknečná cena vypočte váženým průměrem, tj. bude vypočtena celková cena pobytu bez slevy, která bude vydělena počtem všech dní pobytu, čímž dojde ke zjištění průměrné denní ceny (ceny za den) a ta je vynásobena počtem dní, které jsou v daném případě ve vazbě na poskytovanou slevu (např. 2 dny zdarma u třítýdenního pobytu, tj. 21=19) účtovány.

 2. Klient, event. Host (pokud Klient není současně Hostem) je povinen provést úhradu celkové ceny rezervovaného pobytu a/nebo služeb (při zohlednění předtím případně uhrazené zálohy) neprodleně v den nástupu při příjezdu k Poskytovateli.

 3. Klient bere na vědomí, že v případě neuhrazení celkové ceny rezervace pobytu a/nebo služeb ve lhůtě uvedené v článku VI., odst. 2 těchto VOP není Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi nebo Hostovi rezervovaný pobyt a/nebo služby. V takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo potvrzenou rezervaci zrušit a Klient je povinen uhradit Poskytovateli Stornopoplatky dle tabulky uvedené v článku V těchto VOP. V případě, že výše Stornopoplatku činí víc než dosud  poskytnutá úhrada ze strany Klienta, vyúčtuje Poskytovatel rozdíl mezi takto poskytnutou úhradou a výši Stornopoplatků dle tohoto odstavce Klientovi samostatnou fakturou, splatnost faktury činí v tomto případě 15 dnů ode dne plánovaného nástupu.

 4. Úhradu v provozovně Poskytovatele lze provést platební kartou nebo v hotovosti, a to v měně CZK a/nebo EUR.

 5. V případě, že Klient, resp. Host čerpal v průběhu pobytu u Poskytovatele služby, které nebyly předtím uhrazeny (např. jde o služby nad rámec předtím sjednaného plnění; např. nápoje v restauraci, potraviny v minibaru, procedury nad rámec původně sjednaného rozsahu procedur, telefonní hovory, drobný prodej na recepci), je Klient, resp. Host povinen uhradit takto nad rámec poskytnuté služby nejpozději při svém odjezdu od Poskytovatele.

 

 

Článek VII.

Další ustanovení

 

 1. Léčebné procedury mohou být poskytnuty pouze osobám starším 18 let, není-li výslovně sjednáno jinak.

 2. Klient, resp. Host (pokud Klient není současně Hostem) je povinen se na procedury dostavovat dle plánu. Pokud se ať už z jakéhokoliv důvodu neležícího na straně Poskytovatele na proceduru nedostaví, není Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi ani Hostovi žádnou náhradu, leda by došlo k jiné dohodě. Klient, resp. Host (pokud Klient není současně Hostem) je povinen se dostavovat na procedury ve stavu neovlivněn alkoholem a/nebo jinými návykovými látkami, současně je povinen před i při absolvování procedur důsledně dodržovat běžné hygienické standardy.

 3. Za rezervované nevyčerpané služby není Poskytovatel povinen poskytnout žádnou náhradu a ani vracet finanční prostředky, leda by služby nebyly čerpány výlučně z důvodu na straně Poskytovatele.

 4. V případě, že ošetřující lékař (lékař Poskytovatele) neumožní Klientovi, resp. Hostovi (pokud Klient není současně Hostem) absolvování některé již uhrazené procedury z důvodu, že v provozu hrozí nákaza infekčním onemocněním, je Klientovi, resp. Hostovi (pokud Klient není současně Hostem) poskytnuta náhrada ve formě dodatečných procedur v počtu a druhu dle uvážení ošetřujícího lékaře.

 5. Při předčasném odjezdu Klienta, event. Hosta (pokud Klient není současně Hostem), Poskytovatel nevrací Klientovi žádné finanční prostředky.

 6. V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek dle aktuální vyhlášky města Františkovy Lázně platné v den nástupu na pobyt.

 7. Klient, resp. Host (pokud Klient není současně Hostem) je povinen počínat si v provozovně Poskytovatele i bezprostředním okolí tak, aby svým jednáním včetně opomenutí jakkoliv nerušil ostatní hosty ani personál Poskytovatele při výkonu jeho činnosti. Klient, resp. Host (pokud Klient není současně Hostem).

 8. V případě, že Klient, resp. Host (pokud Klient není současně Hostem) přiveze do provozovny Poskytovatele na dobu svého pobytu psa (event. jiné zvíře), je povinen zabezpečit, aby tento jakkoliv nerušil ostatní hosty ani personál Poskytovatele při výkonu jeho činnosti a dále aby v důsledku chování psa (event. jiné zvířete) nedocházelo k poškozování majetku Poskytovatele a/nebo třetích osob. V případě, že toto nebude zabezpečeno, je Poskytovatel oprávněn ukončit pobyt bez náhrady a vracení finančních prostředků. Zvířata nemají přístup do prostor restaurace, balneoprovozu, bazénu ani fittness. 

Článek VIII.

Reklamace služeb

 

 1. V případě, že Klient zjistí jakékoli vady či nedostatky ve službě poskytované Poskytovatelem, je Klient povinen zajistit, aby případné vady či nedostatky byly oznámeny Poskytovateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Klient bere na vědomí, že není možné brát jakýkoli zřetel na reklamace služeb, které budou Poskytovateli oznámeny se zpožděním nebo po odjezdu Klienta, resp. Hosta.

 

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou v plném znění publikovány na webových stránkách Poskytovatele www.bajkal.cz.

 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto VOP.

 3. Tyto VOP se přiměřeně použijí i na případný smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Hostem.

 4. Na Klienta a Hosta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy je Klientem uskutečněna rezervace pobytu a/nebo služby, tedy v době odeslání písemné objednávky, osobního nebo telefonického objednání nebo odeslání rezervačního formuláře Klientem Poskytovateli.

 5. Práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem, resp. Hostem se řídí dle právního řádu České republiky. 

 6. Ubytovaný Klient/Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení AD, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

 7. Tyto VOP nabývají platnosti dnem 01.03.2019. Změny, odchylky nebo doplňky těchto VOP mohou být individuálně mezi Poskytovatelem a Klientem/Hostem upraveny výlučně písemnou formou.